ඖෂධ 50කට උපරිම සිල්ලර මිලක්

ඖෂධ 50කට උපරිම සිල්ලර මිලක්

තවත් ඖෂධ 50ක උපරිම සිල්ලර මිල ලබන සතියේ ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති පවසනවා.

COMMENTS