අද ශෝක දිනයක්

අද ශෝක දිනයක්

ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවය හේතුවෙන් අද (21) ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

සෑම රජයේ කාර්යාලයකම ජාතික කොඩිය අඩ කුඹු කරන ලෙසයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී සිටින්නේ.

COMMENTS