තේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙයි

තේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙයි

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් සහ පොහොර මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් 2023 වර්ෂයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ දේශීය තේ නිෂ්පාදනය කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 1.5 කින් පමණ පහත වැටී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය පැවසුවේ ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාසවල දේශීය තේ නිෂ්පාදන පරිමාවේ සුළු වාර්ෂික ලාභය මාර්තු මාසයේදී ඉවත් කර ඇති බවත්, 2023 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව තේ නිෂ්පාදනය වසරකට කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 2.5 කින් පමණ පහත වැටී ඇති බවයි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, 2024 පළමු කාර්තුව තුළ දේශීය තේ නිෂ්පාදන පරිමාව පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 1.5 කින් අඩු වී ඇති බවයි එම මණ්ඩලය පවසා සිටියේ.