ආහාර උද්ධමනය ඉහළට

ආහාර උද්ධමනය ඉහළට

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ මෙරට උද්ධමනය මාර්තු මාසයේදී සියයට දශම 09 දක්වා කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටී තිබෙනවා

එය පෙර මාසයේ සටහන් වූයේ සියයට 5.9ක් ලෙසටයි .

නමුත් ආහාර උද්ධමනය ඉහළගොස් ඇති අතර එය පෙබරවාරි මාසයේ පැවති සියයට 3.5ක අගයක සිට සියයට 3.8 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

COMMENTS