පාඨලීගේ තැනට ගොඩහේවා

පාඨලීගේ තැනට ගොඩහේවා

රජයේ මුදල් කාරක සභාවේ විපක්ෂය නියෝජනය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක ගොඩහේවා මහතා ව නම් කර ඇත.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා වෙනුවට ය.

එය කථානායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙයි.