මිහින්තලය පුදබිමේ සිටි සැකකටයුතු පුද්ගලයා ගැන නිවේදනයක්

මිහින්තලය පුදබිමේ සිටි සැකකටයුතු පුද්ගලයා ගැන නිවේදනයක්

මිහින්තලය රජමහා විහාරස්ථාන භූමියේදී සැකකටයුතු පුද්ගලයෙකු පරීක්ෂා කිරීමට අදාළව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්,

COMMENTS