නාය යෑම් ගැන රතු නිවේදනයක්

නාය යෑම් ගැන රතු නිවේදනයක්

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයක් සඳහා නාය යා හැකි බවට රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජාතික ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පර්යේෂණ සංවිධානය පැවසුවේ හෙට දහවල් 1 දක්වා පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා ඒ අනුව රතු නිවේදනයක් නිකුත් කළ බවයි.

නාය යෑම් නිවේදනය පහත දැක්වේ.