වැට් බදු විවාදය දෙසැම්බර් 10

වැට් බදු විවාදය දෙසැම්බර් 10

එකතු කළ අගය මත බද්ද හෙවත් වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ මුදල් පනත් කෙටුම්පත් දෙවැනි වර කියැවීමේ විවාදය ලබන මස 10 වන ඉරිදා පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද (20) තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ එම කාරක සභාව අද රැස් වූ අවස්ථාවේදී යි.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 10 ඉරිදා පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා අදාළ විවාදය පැවැත්වේ.

COMMENTS