රන් මිල ඉහළට

රන් මිල ඉහළට

රත්තරන් මිල අද (30) දිනයේ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව මෙලෙස මිලෙහි වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඒ අනුව අද රත්තරන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසයි.

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.23,180.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.185,400.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,250.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.170,000.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,290.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.162,300.00