අද ඩොලරයේ වටිනාකම

අද ඩොලරයේ වටිනාකම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (30) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් සහ ගැණුම් අගය සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 321.70 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පසුගිය සිකුරාදා අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 321.54 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

මීට අමතරව අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් වටිනාකම රුපියල් 332 .49ක් ලෙස සටහන් වූ අතර පසුගිය සිකුරාදා දින එම අගය සටහන් වූයේ රුපියල් 332.01ක් ලෙසයි.