අගමැති කාර්යාලයේ පැමිණිල්ලකට සංජය CIDයට

අගමැති කාර්යාලයේ පැමිණිල්ලකට සංජය CIDයට

අගමැති කාර්යාලයේ පැමිණිල්ලකට අනුව ලබන සිකුරාදා ‘මගෙන් රටට’ සංවිධානයේ සභාපති සංජය මහවත්ත මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී ‘මගෙන් රටට’ සංවිධානයේ සභාපති සංජය මහවත්ත මහතා කියා සිටියේ, දුම්බර ඉඩම් නිරවුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කිරිඇල්ල නැදුන් මහා විහාරය හා අගමැති අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා ඇති බවයි.