ප්‍රදේශ කිහිපයකට තුන් වන මට්ටමේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්

ප්‍රදේශ කිහිපයකට තුන් වන මට්ටමේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්

නායයෑම් අවදානම පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදන පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය සහ නාගොඩ. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය, වලල්ලාවිට සහ මතුගම. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිටබැද්දර. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුවිට යන ප්‍රදේශවලට නිකුත් කර ඇති බව සදහන්.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසිනුයි මෙම රතු නිවේදන නිකුත්කර සිටින්නේ.

COMMENTS