රුපියල ඉහළට

රුපියල ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (06) නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් සහ විකුණුම් අගය අද දිනයේ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 318.28 ක් ලෙස සටහන් වී ඇති අතර ඊයේ දිනයේ එහි ගැණුම් වටිනාකම රුපියල් 318.22 ක් ලෙස වාර්තා වෙනවා.

එමෙන්ම අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 328.91ක් වූ අතර ඊයේ දිනයේ එම අගය රුපියල් 328.90 ක් ලෙස සටහන් වුණා.