සාකච්ඡා සාර්ථකයි – දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

සාකච්ඡා සාර්ථකයි – දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

සාකච්ඡා සාර්ථක වීම හේතුවෙන් දුම්රිය වර්ජනය අවසන් කර තිබෙනවා.

මාලිගාවත්ත දුම්රිය අංගනයේ සේවයේ නියුතු දුම්රිය නියාමකයින් පිරිසක් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනයක් හේතුවෙන් අද දිනයේත් කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය අවලංගු වීම සහ ප්‍රමාද වීම් සිදුවිය හැකි බවයි මීට පෙර අවස්ථාවකදී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය උප නියාමකවරුන්ගේ නිවාඩු ද අවලංගු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.