තරුණයින්ට දුම්වැටි මිලදී ගැනීම තහනම් වෙයි

තරුණයින්ට දුම්වැටි මිලදී ගැනීම තහනම් වෙයි

තරුණයින් හට දුම්වැටි මිලදී ගැනීම තහනම් කරමින් යෝජනාවක් බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

එම යෝජනාවක නීතියක් ලෙස සම්මත වුවහොත් දුම්වැටි මිලදී ගැනීමේ වයස සෑම වසරකම වසරකින් ඉහළ දැමීම සිදුවනු ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කොට සිටියේ.

ඒ අනුව 2040 වන විට තරුණ ප්‍රජාව අතර දුම්පානය කඩිනමින් නතර කිරීමට හැකියාක ලැබෙන බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙන්නේ.

https://tinyurl.com/2d93wkza

COMMENTS