කොත්තු, රයිස් සහ ප්ලේන්ටි මිල ඉහළට

කොත්තු, රයිස් සහ ප්ලේන්ටි මිල ඉහළට

ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ කොත්තු, රයිස් සහ ප්ලේන්ටි මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ප්ලේන්ටියක මිල රුපියල් 10 කින්, කොත්තු රුපියල් 20 කින් හා රයිස් එකක මිල රුපියල් 50 කින් ඉහළ දමන බව එහි සභාපති හර්ෂණ රුක්ෂාන් මහතා පැවසීය.

COMMENTS