රන් මිලේ වෙනසක්

රන් මිලේ වෙනසක්

ඊයේ (03) දිනයට සාපේක්ෂව රන් මිලෙහි සුළු වැඩිවීමක් අද (04) දිනයේ පෙන්නුම් කරන බවට වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ රන් මිල ගණන් සටහන් වුයේ,

රන් අවුන්සය – රු.590,982.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,850.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.166,800.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,120.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.152,900.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.18,250.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.145,950.00

COMMENTS