රන් මිල පහළට

රන් මිල පහළට

දේශීය රත්තරන් වෙළෙඳපොලේ රත්තරන් මිල අද (3) නැවතත් පහළ ගොස් ඇතැයි දේශීය රත්තරන් ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.

කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 153,000 ක් ද, කැරට් 24 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 165,000 ක් දක්වා ද, අද දිනයේ පහළ ගොස් තිබූ බවත් කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 157,000 ක ද, කැරට් 24 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 169,000 ක ද, මීට දින කීපයකට පෙර පැවැති බවත් රත්තරන් ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.