අපනයන ඉපැයීම වැඩිම මේ වසරේ අගෝස්තුවේ

අපනයන ඉපැයීම වැඩිම මේ වසරේ අගෝස්තුවේ

මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේ අපනයන ඉපැයීම් 2023 වසරට අදාළව ඉහළම මාසික ඉපැයීම් වටිනාකම ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.12 ලෙස සටහන් වෙන නමුත් 2022 අගෝස්තු මාසයේදී එය දැක්වුණේ අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.22 ක් ලෙසයි. එම නිසා පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 8.7% ක අඩුවීමක් ලෙස දැක්විය හැකියි.

කෙසේ වෙතත් එය 2023 ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව 2.7% ක වැඩිවීමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරනවා.

COMMENTS