දීමනා කැපුණු ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදය

දීමනා කැපුණු ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදය

ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදය හේතුවෙන් පසුගිය දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට සිදු වූ පාඩුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6ක් පමණ වෙනවා.

ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසන්නේ මේ හේතුවෙන් සේවකයන්ට දීමනාවක් හෝ වැටුප් වැඩිවීමක් ලබා දීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අයිතීන් සුරක්‍ෂිත කරමින් අනෙකුත් ගුවන් සමාගම්වලට ‘අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 5 වැනි නිදහස’ ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දීමට ද තීරණය වී තිබෙන බවට ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සඳහන් කර තිබෙනවා.

COMMENTS