ප්ලාස්ටික් තහනම අද සිට

ප්ලාස්ටික් තහනම අද සිට

ප්ලාස්ටික් බීම බට, කෝප්ප, පිඟන්, පිහි, ගෑරුප්පු, හැඳි, ඉඳිආප්ප බන්දේසි, මල්මාලා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආනයනය කිරීම, විකිණීම සහ නොමිලේ පිරිනැමීම හෝ තනි භාවිතය, එක් වරක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කර තිබෙනවා.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසන්නේ ඉහත සඳහන් කාණ්ඩයේ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ තහනම අද සිට නීතියට ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.