ලෝක ළමා දිනය දා සත්වෝද්‍යානය නැරඹීම නොමිලේ

ලෝක ළමා දිනය දා සත්වෝද්‍යානය නැරඹීම නොමිලේ

ඔක්තෝබර් මස 01 දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා දිනය නිමිත්තෙන් එදින දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය නැරඹීමට නොමිලේ ඇතුළත්වීමේ අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

වසය අවුරුදු 12න් පහළ දරුවන් සඳහා එදින දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් සංවිධානය කෙරෙන බවද ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

COMMENTS