නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල ජනතාවට දැනුම්දීමක්

නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල ජනතාවට දැනුම්දීමක්

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිතව පහත් බිම්වල වෙසෙන ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන්නැයි දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ, නිල්වලා ගඟ නිම්නයේ පහත්බිම් වන කොටපොළ, පිටබැද්දර, අකුරැස්ස, පස්ගොඩ, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, තිහගොඩ, මාතර සහ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතින බැවින්.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට දැනුම්දෙන්නේ, ඊට අදාළ පහත් බිම්වල වෙසෙන ජනතාව විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවයි.

COMMENTS