උද්ධමනය පහළට

උද්ධමනය පහළට

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයේදී 1.3% දක්වා පහත ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කොට සිටිනවා.

එය 2023 අගෝස්තු මාසය සඳහා 4.0 % ලෙසයි වාර්තා වී තිබුණේ.

එමෙන් ම ආහාර උද්ධමනය පෙර මාසයේ -4.8% සිට -5.2% දක්වා අඩු වී ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කොට සිටින්නේ.

මාසයයේ සදහා ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වාර්ෂික උද්ධමනය 4.7 % ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර එය 2023 අගෝස්තු මාසයේ දී 8.7 % ලෙස වාර්තා වුණා.

COMMENTS