රන් මිල බසී

රන් මිල බසී

රත්තරන් මිලෙහි අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව ඊයේ(25) දිනයට සාපේක්ෂව අද (26) දිනයේ රන් මිලෙහි සුළු අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

වෙළඳපොළෙහි අද රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

රන් අවුන්සය – රු.622,570.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,970.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.175,700.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,140.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,230.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.153,800.00