සබරගමුව පළාතේ සියලුම ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ගැන නිවේදනයක්

සබරගමුව පළාතේ සියලුම ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ගැන නිවේදනයක්

ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිමේ නව පද්ධතියක් හදුන්වා දීමට පියවර ගැනීම හේතුවෙන් මෙම මස 27 සහ ඔක්තෝම්බර් 02
දිනයන් වල සබරගමුව පළාතේ සියලුම ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිමේ කවුළු වසා තබන බව සබරගමුව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා පවසයි.

ඒ හේතුවෙන් වර්ෂ 2023.09.27 දින සිට 2023.10.08 දින දක්වා එම දින දෙක ද ඇතුලත්ව කාලය තුල කල් ඉකුත් වන ආදායම් බලපත්‍ර සඳහා 2023.10.09 දින දක්වා දඩ මුදල් අය නොකරයි.

සැප්තැම්බර් 28 29 30 සහ ඔක්තොම්බර් 01 යන දිනයන් රජයේ නිවාඩු දිනයන් වන බැවින් සැප්තැම්බර් 27 දින සිට ඔක්තෝම්බර් 02 දින දක්වා සතියක කාලයක් ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම මේ අනුව සිදු නොකරන බව ද සඳහන් වෙයි.

සබරගමුව පළාත තුල වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම රත්නපුර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් දෙකේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සහ රත්නපුර පිහිටි සබරගමුව පළාත් සභා පරිශ්‍රය තුල පිහිටි කවුළුව ඇතුළු කවුළු 30 ක් තුලින් සිදු කරන බවයි ඒ මහතා කියා සිටියේය

COMMENTS