වතුර බිල කෙටි පණිවිඩයකින්

වතුර බිල කෙටි පණිවිඩයකින්

ප්‍රදේශ කිහිපයකට කෙටි පණිවිඩ මඟින් මාසික බිල්පත් ලබාදෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව දකුණු කොළඹ, මහනුවර දකුණ, පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය යන ප්‍රදේශවලට මෙම කෙටි පණිවිඩ සේවාව ක්‍රියාත්මකවන බවයි එම මණ්ඩලය පවසන්නේ.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ 2023 ඔක්තෝම්බර් 1 වනදා සිට මෙය ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

එමෙන් ම මෙම ක්‍රමය 2024 ජනවාරි 1 වනදා සිට දිවයින පුරා සම්මත කරන බවයි එම මණ්ඩලය වැඩි දුරටත් වාර්තා කොට සිටින්නේ.

COMMENTS