ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ පාකිස්තාන සංචිතය එළියට

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ පාකිස්තාන සංචිතය එළියට

2023 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය සඳහා සහභාගී වන පාකිස්තාන සංචිතය නම් කොට තිබෙනවා.

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ඊ‍යේ දිනයේ (22) මෙම නම් කිරීම සිදුකරනු ලැබුවා.

එම සංචිතය වන්නේ,

බාබර් අසාම් (නායක)
ශඩාබ් ඛාන් (උපනායක)
අබ්දුල්ලා ශෆික්ෆ
ඛාර් සමාන්හ
රිස් රවුෆ්
හසන් අලි
ඉෆ්තිකාර් අහමඩ්
ඉමාම්-උල්-හක්
මොහොමඩ් නවාස්
මොහොමඩ් රිස්වාන්
මොහොමඩ් වසීම්
සල්මාන් අලි අගා
සවුඩ් ශකීල්
ශහීන් ශා අෆ්රිඩි
උසාමා මීර්

https://tinyurl.com/3xf77y76

COMMENTS