හෙට ප්‍රදේශ කිහිපයකට වතුර නෑ

හෙට ප්‍රදේශ කිහිපයකට වතුර නෑ

හෙට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව කොළඹ 11,12,13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට හෙට පෙරවරු 06 සිට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් පැය 12ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කර සිටින්නේ.

COMMENTS