රන් මිල බසී

රන් මිල බසී

ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව අද දිනයේත් රන් මිල තරමක පහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ, අනුව අද දින රන් මිල මෙන්න.

රන් අවුන්ස (Gold Ounce) Rs. 590,015.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) Rs. 20,820.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs.166,500.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) Rs.19,090.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) Rs. 18,220.00

COMMENTS