ධනුෂ්ක සිඩ්නි අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම

ධනුෂ්ක සිඩ්නි අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක සිඩ්නි අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ තිබෙනවා.

ඒ සිය ලිංගික චෝදනා නඩුව ජූරි සභාවක් වෙනුවට විනිසුරුවරයෙකු හමුවේ විභාග කිරීමට ප්‍රතිපාදන සලසන ලෙසයි.

COMMENTS