ලාෆ් ගෑසුත් ගණන් බස්සයි

ලාෆ් ගෑසුත් ගණන් බස්සයි

අද (06) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලාෆ්ස් ගෑස් මිල පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300කින් පහළ දමන අතර නව මිල වන්නේ රුපියල් 3,690ක්

මේ අතර කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ්ස් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 120කින් පහළ දමන බවත් ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1476 ක් වන බවත් එම සමාගම පැවසුවා

COMMENTS