විදුලි ගාස්තුව පහළට

විදුලි ගාස්තුව පහළට

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියයට 14.2 කින් විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

එය අඩු වන්නේ මේ ලෙසින්,

ගෘහස්ත අංශයේ 0ත් 30 අතර මාසික පරිභෝජනයක් ඇති කාණ්ඩයට සියයට 65ක් ගාස්තු අඩු වෙනවා.

ඒකකය රුපියල් 30 සිට රුපියල් 10 දක්වාත්, මාසික ගාස්තු රුපියල් 400 සිට 150 දක්වාත්, ඒකක 60 ට අඩු කාණ්ඩයේ ඒ්කක ගාස්තුව රුපියල් 42 සිට 32 දක්වාත් අඩුකෙරෙනවා.

මාසික ගාස්තු රුපියල් 650 සිට 300 දක්වා අඩු කෙරෙන අතර ඒකක 91ත් 120ත් කාණ්ඩය සදහා ඒකකය රුපියල් 42 සිට රුපියල් 35 දක්වා අඩු කෙරෙන අතර මාසික ගාස්තුව රුපියල් 1500 සිට 1000 දක්වා අඩු කිර්‍රිමටයි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙන්නේ.

ආගමික ස්ථාන සදහා සියයට 16ක ගාස්තු අඩු වීමක් ද, අඩු පරිභෝජනයක් සහිත ආගමික ස්ථානවලට ඒකකය රුපියල් 10 බැගින් ද (රුපියල් 30 සිට 10 දක්වා අඩු කෙරෙනවා).

ආගමික ස්ථාන සදහා කඩිනමින් සුර්ය බල පද්ධති ස්ථාපනය කරන්නැයි ලංවිමට හා ලෙකො සමාගමට කොන්දේසි දමා තිබෙනවා.

හෝටල් අංශය සදහා සියයට 26.3ක ගාස්තු අඩුවීමක් ද, කර්මාන්ත අංශය සදහා සියයට 9ක ගාස්තු අඩුවීමක් ද, වාණිජ ගොඩනැඟිවල විදුලි ගාස්තු සියයට 5කින් ද, රජයේ ගොඩනැඟිලිවල විදුලි ගාස්තු සියයට 1 කින් ද අඩු කෙරෙන බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ.

COMMENTS