සුබ උපන්දිනයක් චරිත්

සුබ උපන්දිනයක් චරිත්

ලෝකෙම හඳුනන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මැද පෙළ පිතිකරු චරිත් අසලංකගේ උපන්දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

2021 ජුනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර තරඟයට පිවිසි අතර දැනට ස්ථිර මැද පෙළ පිතිකරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජයනය කරනවා.

ඉතින් මේ දක්ෂ සුපිරි ක්‍රීඩකයාට my newslanka සුබ උපන්දිනයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

COMMENTS