“මහාවංශය” ලෝක උරුමයක් වෙයි

“මහාවංශය” ලෝක උරුමයක් වෙයි

යුනෙස්කෝව විසින් “මහාවංශය” ලෝක වාර්තාමය උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

මීට අදාළ නිල නිවේදනය පසුගිය 24 වන දා ප්‍රකාශයට පත් කළ බවයි බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක ප්‍රකාශ කළේ.

මීට පෙර මතක උරුමයන් ලෙස ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්මේන්තුවේ ඇති ලන්දේසි සමයට අයත් ලේඛන සහ 2005 සූනාමි සිදුවීම අදාළ ලේඛන නම් කර තිබෙනවා.

යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් 2023 වසරේ ප්‍රකාශයට පත්කළ ලෝක වාර්තාමය ජාත්‍යන්තර ලේඛනයේ නව ලේඛන උරුම 64 අතරට මහාවංශය ද ඒ අනුව ඇතුළත් කර ඇත.

COMMENTS