ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වෙනසක්

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වෙනසක්

එළඹෙන දෙසැම්බර් 18 වැනි දා පැවැත් වීමට නියමිත පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් නො කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසනවා.

ඒ වෙනුවට විභාග අපේක්ෂයන් සඳහා පැමිණීමේ ලේඛණ ක්‍රමවේදයක් භාවිත කිරීමට නියමිත බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසන්නේ.

COMMENTS