විපක්ෂ නායකවරයාට සුබ උපන්දිනයක්

විපක්ෂ නායකවරයාට සුබ උපන්දිනයක්

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ 55 වැනි ජන්ම දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

විපක්ෂ නායකවරයාට My newslanka උපන්දින සුබ පැතුම් එක්කරයි.