පානදුර සහ මොරටුව පෞද්ගලික බස් ධාවනය නවතියි

පානදුර සහ මොරටුව පෞද්ගලික බස් ධාවනය නවතියි

පානදුර සහ මොරටුව සිට පිටකොටුව දක්වා ධාවනය වන පෞද්ගලික බස් රථ වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම පානදුර සිට නුගේගොඩ දක්වා ධාවනය වන බස් රථද වැඩවර්ජනයේ නිරත වන බව සඳහන් .

මාර්ග අංක 100,101 සහ 183 යටතේ ධාවනය බස් රථයි මෙලෙස ධාවනයෙන් ඉවත්ව තිබෙන්නේ