අමාත්‍යංශ 10ක විෂය පථයන් වෙනස් වෙයි

අමාත්‍යංශ 10ක විෂය පථයන් වෙනස් වෙයි

අමාත්‍යංශ 10ක විෂය පථයන් සංශෝධනය කරමින් ජනපතිවරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.