දිවයිනේ එක් එක් ප්‍රදේශ සඳහා විදුලිය කපන කාලසටහන

දිවයිනේ එක් එක් ප්‍රදේශ සඳහා විදුලිය කපන කාලසටහන

විදුලිය විසන්ධි වීමක් සිදුවුවහොත් එසේ සිදුවිය හැකි බවට අනුමාන කරන ලද දිවයිනේ ප්‍රදේශ ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

එම ලැයිස්තුව පහතින්…