රංගන ශිල්පී ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ දිවියෙන් සමුගනී

රංගන ශිල්පී ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ දිවියෙන් සමුගනී

රංගන ශිල්පී ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඒ මහතා 66 වන වියේ පසු වුණා.