චූලක්ෂි රණතුංගගේ අලුත්ම ඡායාරූප පෙළක් එළියට

චූලක්ෂි රණතුංගගේ අලුත්ම ඡායාරූප පෙළක් එළියට

නිරූපණ ශිල්පිනී චුලක්ෂි රණතුංග කියලා කියන්නේ කවුරුත් දැන අඳුනන බුකියේ කතාබහට ලක්වෙන චරිතයක්.

නිරූපණ ශිල්පිනියක් ලෙස ආකර්ශනය දිනා සිටින ඇයගේ අලුත්ම ඡායාරූප පෙළක් ඇය සමාජ මාධ්‍යයට එක් කර තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින්