සුපිරි තරඟ ටිකක් බලන්න මෙන්න වසරේ ක්‍රිකට් කාලසටහන

සුපිරි තරඟ ටිකක් බලන්න මෙන්න වසරේ ක්‍රිකට් කාලසටහන

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය 2022 වසරට අදාළව තරඟ කාලසටහන නිකුත් කර තිබෙනවා.

එය පහතින් …