චතුරිකාගේ උපන් දින සාදය

චතුරිකාගේ උපන් දින සාදය

චතුරිකා පිරිස් වගේම ගයාන් වික්‍රමතිලක කියන්නේ අමුතුවෙන් හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය නැති කවුරුත් දන්න තරු දෙකක්.

පසුගියදා චතුරිකාගේ උපන් දින සාදය තරු පිරිවරාගෙන පවත්වලා තිබුනා.

එහි නොදුටු ඡායාරූප පහතින්