ලග්න පලාපල බලාගමුද, 2022 මොනවා වෙයිද ?

ලග්න පලාපල බලාගමුද, 2022 මොනවා වෙයිද ?