සුබ නව වසරක් වේවා!

සුබ නව වසරක් වේවා!

උදාවූ නව වසර ඔබගේ සියලු යහපත් කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා…

Happy New Year and may all your good deeds be successful in every way…

— — My News Lanka Media team — —