ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් දිවයිනට

ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් දිවයිනට

කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ක්‍රියාවලිය යටතේ තවත් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් මෙරටට රැගෙනවිත් තිබෙනවා.

මෙසේ රැගෙනවිත් තිබෙන්නේ, තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 1,147,770ක්