පුහුණුවට ගත් උපාධිධාරීන්ට 31ට පෙර ස්ථිර පත්වීම්

පුහුණුවට ගත් උපාධිධාරීන්ට 31ට පෙර ස්ථිර පත්වීම්

රාජ්‍ය සේවයේ පුහුණුව සඳහා බඳවාගත් සියලූ උපාධිධාරීන්ට ලබන 31 වැනිදාට පෙර ස්ථිර පත්වීම් ලබාදෙන බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතා සඳහන් කළේ මෙවර අයවැය තීරණයක් අනුව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.