ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය ආරම්භ කිරීමට සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රයක්

ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය ආරම්භ කිරීමට සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රයක්

ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය ආරම්භ කිරීමට සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් පත්‍රය පහතින් කියවිය හැකියි.