ඩෙංගු පාලනයට ජාතික වැඩපිළිවෙලක්

ඩෙංගු පාලනයට ජාතික වැඩපිළිවෙලක්

ඉදිරි මෝසම් වැසි තත්වය සමඟ ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය ඉහළ යා හැකි බැවින් එය පාලනය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ හරහා ඒකාබද්ධ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

මෙම වසරේ ගත වූ කාලයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 25,910ක් වාර්තා වී ඇති අතර මරණ 19ක් ද වාර්තා වී ඇත. ඉදිරියේදී රෝගය ව්‍යාප්තවීම පාලනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ වැඩපිළිවෙලකට මෙලෙස ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.